Free shipping with DAO
14 day refund policy
Pay with credit card

About us

We are barefoot enthusiasts, running barefoot shoe store located in the center of Copenhagen and we would like to try to promote a barefoot lifestyle in Denmark.

 

MÆRKBARE 

Mindre sko – mere frihed

 

Vores kroppe er bygget til at bevæge sig. Flere undersøgelser viser, hvor fleksibel og tilpasningsdygtig kroppen er, hvis den har mulighed for at bevæge sig ofte og naturligt. Når vi bliver stillesiddende eller bevæger os på en unaturlig måde, kan der opstå problemer. Med problemer mener vi både subtil eller tydelig stivhed og smerte. For langt de fleste af os handler det om at bruge vores krop, eller dele af kroppen, som vi burde. Og på den måde øge vores velbefindende og sundhed.

Vi vil opfordre dig til at udforske din egen måde at bevæge din fantastiske krop på. Og at gøre det så naturligt som muligt.

Start med dine fødder, som er fundamentet for enhver bevægelse og den kropsdel, der har kontakt med jorden. Dette gør du bedst ved at bevæge dig barfodet eller i barfodssko. Så snart du tager et par traditionelle sko på, ændres din måde at gå, stå, løbe og bevæge sig på.

Med vores viden om kropsbevægelse og mobilitet kan vi hjælpe dig med at komme godt ud af det med dine fødder. Lad vores sko være et værktøj til at give dig fuld frihed i dine bevægelser og fornemmelser.

Barfodssko har følgende funktioner:

  • Vejer mindre
  • Ingen hævet hæl (zero drop)
  • Ingen svangstøtte
  • Tynde fleksible såler
  • Bred tåboks

 

ENGLISH version: 

 

Less shoes - more freedom
 
 
Our bodies are built to move. Several studies show how flexible and adaptable the body is if it has the ability to move frequently and naturally. When we become sedentary or move in an unnatural way, problems can arise. By problems we mean both subtle or obvious stiffness and pain. For the vast majority of us, it's all about using our body, or parts of the body, as we should. And in that way increase our well-being and health.
 
 
We encourage you to explore your own way of moving your amazing body. And to make it as natural as possible.
 
Start with your feet, which are the foundation of every movement and body part that has contact with the ground. You do this best by moving barefoot or in barefoot shoes. As soon as you wear a pair of traditional shoes, your way of walking, standing, running and moving will change.
 
With our knowledge of body movement and mobility, we can help you get it right with your feet. Let our shoes be a tool to give you complete freedom in your movements and sensations. 
 
Barefoot shoes have the following features:
 
  • Weighs less
  • No heel drop (zero drop)
  • No crutch support
  • Thin flexible soles
  • Wide toe box
 
 
See you at our store :)
 

MÆRKBARE

Gammel Kongevej 33A, 1610 Copenhagen, 53 62 22 52

www.maerkbare.dk

 

Free shipping with DAO
14 day refund policy
Pay with credit card